Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KARLIJN TEMPELMAN.
In deze voorwaarden en bij de toepassing daarvan wordt verstaan onder:
a. Karlijn Tempelman : Karlijn Tempelman als natuurlijk persoon;
b. Cliënt : iedere wederpartij van Karlijn Tempelman, uitgezonderd de natuurlijk persoon niet handelend in beroep of bedrijf, die Karlijn Tempelman opdracht geeft tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: toepasselijkheid.
2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Karlijn Tempelman en op iedere door Karlijn Tempelman met een cliënt aangegane overeenkomst.

2b Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover deze afwijkende voorwaarden of bedingen door Karlijn Tempelman uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en alsdan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
Voor zover schriftelijk niets anders is overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3: aanbiedingen/offertes.
3a Iedere aanbieding, offerte of andere uiting door of vanwege Karlijn Tempelman geschiedt volledig vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3b Desgevraagd zal Karlijn Tempelman voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de cliënt ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Karlijn Tempelman de cliënt hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

Artikel 4.: Overeenkomst.
4a Een overeenkomst tussen Karlijn Tempelman en cliënt komt uitsluitend schriftelijk tot stand middels ondertekening van de opdrachtbevestiging door of op bevoegde wijze namens Karlijn Tempelman.

4b De duur van de overeenkomst, het cursusgeld, alsmede de betalingstermijn(en), worden in de opdrachtbevestiging nader geregeld.

4c Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de cliënt tijdig en schriftelijk aan Karlijn Tempelman te worden medegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de cliënt.

4d De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Karlijn Tempelman.

4e De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de cliënt.

Artikel 5: tarieven.
5a Alle door of vanwege Karlijn Tempelman genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld is, exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5b Indien, gedurende een tijdvak, gelegen tussen de datum der aanbieding en de datum van het verrichten van de diensten, een of meer van de voor Karlijn Tempelman geldende kostprijscomponenten een verhoging ondergaan, zal de aan cliënt te berekenen prijs met deze kostprijsverhogingen worden verhoogd, zulks tenzij enig wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 6: annuleringen.
6a De cliënt is gerechtigd de cursus/coaching/training door middel van een aan Karlijn Tempelman gerichte aangetekende brief te annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de cursus/coaching/training, met dien verstande dat cliënt dan gehouden is aan Karlijn Tempelman te vergoeden, de ter uitvoering van de overeenkomst geleden schade, waaronder in elk geval de kosten die Karlijn Tempelman reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

6b Indien de cliënt de cursus/coaching/training binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus annuleert en/of indien een wijziging optreedt in het overeengekomen aantal cursisten, dan is cliënt gehouden de overeengekomen prijs te voldoen.

6c Indien is overeengekomen dat Karlijn Tempelman tevens zorgdraagt voor de accommodatie waar de cursus/begeleiding gegeven wordt, dan is cliënt tevens gehouden aan de voorwaarden waaronder Karlijn Tempelman deze overeenkomst is aangegaan.

Artikel 7: intellectueel recht van eigendom of en auteursrecht.
7a Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door of vanwege Karlijn Tempelman verstrekte en /of vervaardigde boeken, materialen, instrumenten, apparaten e.d. haar eigendom.

7b Zonder uitdrukkelijk toestemming van Karlijn Tempelman is het cliënt niet toegestaan de door Karlijn Tempelman verstrekte en /of vervaardigde boeken, materialen, instrumenten, apparaten e.d. te verveelvoudigen, en /of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze.

7c De door Karlijn Tempelman aan cliënt verstrekte materialen, boeken e.d. mogen door cliënt niet in bruikleen en/of in huur en /of te koop worden aangeboden, dan wel in het bezit van derden worden gesteld.

Artikel 8: betaling.
8a Het geld dient bij vooruitbetaling uiterlijk voor het verstrijken der vervaldatum, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging, te worden voldaan.

8b Indien overeengekomen is, dat na elk gegeven gedeelte van de cursus/coaching/training een termijn van het factuurbedrag betaald dient te worden, dan geschiedt dit binnen dertig dagen na dagtekening op een door Karlijn Tempelman aangegeven wijze.
8c De betalingsafspraken worden vastgelegd in de overeenkomst tussen Karlijn Tempelman en cliënt.

8d Cliënt zal zich jegens Karlijn Tempelman nimmer op verrekening of schuldvergelijking kunnen beroepen, tenzij het recht daartoe door de wet aan afnemer wordt toegekend.

8e Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8f Niet-betaling van een factuur binnen dertig dagen na dagtekening heeft van rechtswege ook tot gevolg de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen, welke cliënt uit hoofde van andere facturen nog aan Karlijn Tempelman verschuldigd is.

8g Cliënt wordt over ieder door hem, krachtens een factuur aan Karlijn Tempelman, verschuldigd bedrag of het niet voldane gedeelte daarvan, dat niet stipt op de vervaldag wordt voldaan, aan Karlijn Tempelman een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. Ieder gedeelte van een maand zal hierbij hebben te gelden als volledige maand.

8h Karlijn Tempelman is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van cliënt alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt, te vorderen.

8i De buitengerechtelijke kosten bedragen, met een minimum van € 50,–, te berekenen over het geïncasseerde bedrag:
over de eerste € 3.000,– 15%
over het meerdere tot € 6.000,– 10%
over het meerdere tot € 15.000,– 8%
over het meerdere tot € 65.000,– 5%
over het meerdere 3%

Artikel 9: Klachten.
9a Eventueel klachten omtrent de kwaliteit c.q. aard van de uitgevoerde werkzaamheden door Karlijn Tempelman, dienen door de cliënt terstond doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Karlijn Tempelman schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.

9b In geval van niet-zichtbare gebreken dient de cliënt dit schriftelijk en gemotiveerd aan Karlijn Tempelman mede te delen binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt.

9c De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de cliënt in gebreke is gebleven bij Karlijn Tempelman tijdig te reclameren.

Artikel 10: overmacht.
10a Tekortkomingen van Karlijn Tempelman in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

10b Indien er sprake is van overmacht hebben Karlijn Tempelman en cliënt beiden het recht de op hen rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten dan wel om opgegeven termijnen te verlengen.

10c Indien een situatie van overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, hebben zowel Karlijn Tempelman als cliënt het recht om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11: zekerheid.
11a Karlijn Tempelman kan met cliënt overeenkomen dat deze vóór het verrichten van de diensten de overeengekomen prijs volledig of gedeeltelijk zal betalen.

11b Onverminderd, het onder 11a bepaalde, kan Karlijn Tempelman bij het aangaan van, dan wel tijdens de looptijd van een overeenkomst van cliënt verlangen, dat deze ten genoegen van Karlijn Tempelman voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit hoofde van de overeenkomst ten laste van cliënt zullen komen.

11c Het, door cliënt, niet of onvoldoende verschaffen van de door Karlijn Tempelman verlangde zekerheid, als bedoeld onder 11b geeft Karlijn Tempelman het recht om van de overeenkomst af te zien dan wel om deze al dan niet door een buitengerechtelijke verklaring gericht aan cliënt te ontbinden.

Artikel 12: tekortkoming/verzuim/ontbinding.
12a Indien cliënt één of meer van zijn verplichtingen jegens Karlijn Tempelman niet nakomt of in strijd daarmee handelt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of bedrijf, of indien te zijnen laste wordt gelegd conservator dan wel executoriaal beslag, indien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij mocht komen te overlijden, heeft Karlijn Tempelman het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en om het reeds verrichte dan wel verstrekte materiaal, voor zover onbetaald terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade.

12b Bij niet-nakoming van één zijner verplichtingen is cliënt in verzuim door het enkel verstrijken van een overeengekomen termijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

 Artikel 13: aansprakelijkheid.
13a Karlijn Tempelman is niettegenstaande het bepaalde in artikel 9, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang, dan ook, die is ontstaan door of in verband met uitvoering door of vanwege Karlijn Tempelman van hetgeen met cliënt is overeengekomen, tenzij Karlijn Tempelman opzet of grove schuld kan worden verweten.

13b In de gevallen als bedoeld onder 13a van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Karlijn Tempelman uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door Karlijn Tempelman aan cliënt in rekening te brengen prijs.

13c Cliënt vrijwaart Karlijn Tempelman tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst tussen Karlijn Tempelman en cliënt samenhangen.

 Artikel 14: toepasselijk recht/bevoegde rechter.
14a Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14b Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhavige voorwaarden of de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter van het arrondissement Groningen.